bestuurmov.gif
Samenstelling verbondsbestuur

Voorzitter: 
Michiels  François (1950)
Hoogland 68 - 3000 Leuven
+32 493 590 557
francois.michiels1@telenet.be

Ondervoorzitter:
MALLIET Frans (1944)

Secretaris:
VAN MEULEBROUCK Hugo (1964)
hugo.van.meulebrouck @telenet.be

Adjunct secretaris:
BUELENS Joeri (1975)

Penningmeester:
RAMAEKERS Conrad (1961)

Feestleider:
EEMBEEK Jos (1958)

Adjunct feestleiders:
 

Raadskelders:
Ghijs Omer (1952)

Adjuncten Raadskelders:
ROSKAMS Herman (1962)

MINNOYE Jean (1947)
 

Joorzangers:
MEULEMANS Michel (1953)

Stichtend en opkomend jaartal: 
MEULEMANS Michel (1953)

Actieve jaartallen 

JUCHTMANS Mark

Materiaalmeester:
MINNOYE Jean (1947)

Public Relations
ROSKAMS Herman (1962)

Zetel : 'Koninklijk VERBOND der JAARTALLEN LEUVEN' vzw:
Raadskelders - Stadhuis
Grote Markt 9 - 3000 Leuven

Secretariaat : 'Koninklijk VERBOND der JAARTALLEN LEUVEN' vzw:
p/a VAN MEULEBROUCK Hugo
J.P.Minckeleersstraat  53/0302 - 3000 Leuven
016 / 23.85.41
hugo.van.meulebrouck@telenet.be

 

Stichting van de vriendenkring

Stichting van de  vriendenkring

"Mannen van 1981"

 

Op Vrijdag 27 augustus 2021 zal het 144ste Jaartal "Mannen van 1982" gesticht worden

in de raadskelders (stadhuis) om 20u30.

Bent U geboren in 1982? En hebt U nu reeds interesse (u hoeft niet in Leuven te wonen om lid te worden)?

Neem dan contact op via :

info@jaartallen.be 

mannenvan1981@gmail.com

Herdenking van de verwoesting (1914) en bevrijding (1944) van Leuven.

Herdenking van de verwoesting (1914) en bevrijding (1944) van Leuven.

Vrijdag 4 september 2020.

 

Deelname van de Jaartallen aan deze jaarlijkse herdenking .

 • 15u00 Samenkost Bodart parking voor wie met de wagen komt.

 • 15u30 Vertrek bussen naar de stadsbegraafplaats in Heverlee.

 • 15u45 Toespraak, bloemen, last post aan de crypte van de oorlogsslachtoffers.

 • 16U00 Vertrek bussen naar het "Engels kerkhof".

 • 16u45 Receptie in de wandelzaal van het stadhuis.

 

Abrahamdag

Abrahamviering met de mannen van 1970.

Zaterdag 5 september 2020.

AFGELAST

In het Leuvense Stadspark " Sint-Donatuspark ". Start om 15u.

 • 15u00 Toespraak en plaatsen gedenkplaat aan het Abrahambeeld.

 • 15u20 Kamerood 60. Overhandiging wimpel van 1977 aan 1978.

 • 15u45 Kiosk. Overhandiging Verbondsvlag aan 1979, toespraken en receptie.

 • 16u15 start "Kleine stoet" via Ruteriuspad - Naamsestraat -Grote Markt - Prof. De Somerplein (aankleden 'Fonske' met kostuum van 1968) - Tiensestraat - Kermis (ontbinding).

abrahambeeld.jpg
 

Jaartallendag

Jaartallendag op zondag 13 september 2020. 

 

AFGELAST


 

Ter gelegenheid van het 132ste "Jubilerende Jaartal ", het 142ste "Opkomend Jaartal" en het 143ste "stichtend Jaartal".

 

 

 • 10u00 Jubileumviering. De 4ste in de Sint-Pieterskerk.

 • 11u15 Academische zitting - 30CC-schouwburg.

 • 12u15 Receptie aangeboden door het Stadsbestuur. Aan de genodigden in de Foyer.

 • 12u30 Middagmaal in verschillende Leuvense restaurants.

 • 15u30 Vertrek Stichtingsjaartal 1981.

 • 15u45 Vertrek Jaartallenoptacht.

 • 16u00 - 17u30 64ste Jaartallenoptocht.

 • 17u30 Taptoe.

 • 19u00 Ambiance in de Leuvense café's en op het Martelarenplein.

 

Oosterhout

oosterhout3.jpg

Breng ook eens een bezoek aan onze Nederlandse Vrienden

uit OOSTERHOUT. Abrahamdag in Oosterhout is telkens eerste zaterdag van oktober.

KLIK op Abrahambeeld

oosterhout2.jpg
 

Man van het jaar

Overzicht door de Jaren heen.

De man van het jaar is een lid van de vereniging, die zich het voorbije jaar of jaren, bijzonder heeft ingezetvoor een betere samenwerking binnen de verschillende vriendenkringen. Deze zal jaarlijks op de academische zitting bekend worden gemaakt. Hij is verkozen uit de lijst van verschillende aangebrachte kandidaten die door de 10 blokken werden doorgegeven aan het Verbond der Jaartallen.

2019 - 2020 Jos Eembeeck Voorzitter. 1958

2018 - 2019 Herman Roskams Penningmeester. 1962

2017 - 2018 Wilfried Wouters Secretaris. 1934

2015 - 2016 Nand Van Hove Voorzitter. 1946

2015 - 2016 Marc Juchtmans Bestuurslid. 1955

2014 - 2015 Michel Meulemans Voorzitter 1953

2013 - 2014 Jean Van Meulebrouck Voorzitter 1928

2012 - 2013 Antoine Merci Voorzitter 1934

2011 - 2012 François Michiels Voorzitter Verbond 1950

2010 - 2011 Romain Vallons Vlagdrager 1949

2009 - 2010 Luc Vleminckx Voorzitter 1959

 

Eremedaille

Verbondsmedaille voor verdienste.


Overzicht door de Jaren heen.

De Verbondsmedaille van verdienste wordt door het verbond uitgereikt aan een persoon die door zijn inzet voor de Jaartallen een belangrijke inbreng had op de algemene werking van de Jaartallen. 

2019 niet uitgereikt

2018 Louis Tobackex-burgemeester stad Leuven

2017 Jef Struyven1953 dirigent Joorzangers

2016 Gerard OomenVoorzitter Abrahamcomité© Oosterhout

2015 Edward Verhoeve (Warre) 1941

2014 Marc Debouvry 1937

2013 Omer Ghijs 1952

2012 Christian Smets 1960

2011 François Dierickx 1951

2010 Jean Van Meulebroeck 1928

 

vzw  VERBOND  DER  JAARTALLEN  LEUVEN
Ondernemingsnummer: 470447822
Gecoördineerde tekst van de statuten na wijzigingen Algemene Vergadering 19 maart 2005

 TITEL I. – Naam – Zetel – Doel - Duur.

Artikel 1.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als vereniging zonder winstoogmerk.

Bijgevolg:
 a. is de vereniging aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt;
 b. gaan noch de leden in die hoedanigheid, noch de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

De vereniging draagt de naam ‘Verbond der Jaartallen Leuven’. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of de afkorting ‘vzw’ en het adres van de zetel van de vereniging..

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd Raadskelders – Grote Markt 9 3000-Leuven. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Alle stukken voorgeschreven door de vzw - wet  worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Bij besluit van de algemene vergadering  kan de zetel overgebracht worden naar een andere  plaats binnen het  gerechtelijk arrondissement Leuven. De raad van bestuur zorgt voor de nodige openbaarmakingsvereisten. 

Artikel 3.

De vereniging stelt zich tot doel:

 a. het overkoepelend orgaan te zijn van de verschillende ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ en deze Leuvense traditie te behouden en te bevorderen.

 b. in samenwerking met de ‘Feestvierend Jaartal'  het jaarlijks ‘Festival der Jaartallen’ in te richten en dit evenement, indien mogelijk, financieel te steunen (tweede zondag van september);

 c. een coördinerende rol te vervullen in de planning van de activiteiten van de verschillende ‘Vriendenkringen’;

 d. op te treden als inrichter van feestelijkheden;

 e. op te treden als bemiddelaar in geschillen die zouden rijzen tussen de ‘Vriendenkringen' ;

 f. culturele en andere manifestaties in de hand te werken en te bevorderen;

 g. sociale doeleinden moreel te steunen.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan elke activiteit die met haar doel overeenstemt.

Artikel 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II. – Leden

Artikel 5.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie (3) bedragen.

De vereniging is samengesteld uit alle leden van alle bestaande ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’. Elke vriendenkring stelt één (1) afgevaardigde aan die als effectief lid van de algemene vergadering zal fungeren en maakt zijn identiteit (schriftelijk of via elektronische weg) over aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het zijn deze afgevaardigden die opgenomen worden in het ledenregister en stemrecht hebben.

Alle andere leden van de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ zijn toegetreden leden en hebben geen stemrecht.

Elk lid van om het even welke ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar’ heeft het recht zijn kandidatuur voor te dragen voor de raad van bestuur, doch dit mits akkoord van het bestuur van zijn vriendenkring en schriftelijk of via elektronische weg overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Indien een afgevaardigde (effectief lid) van een ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar ****’ zich kandidaat stelt voor de raad van bestuur en verkozen wordt dient in zijn vervanging te worden voorzien.

De regels voor kandidatuurstelling worden vastgelegd in een reglement van inwendige orde goedgekeurd door de algemene vergadering.

Bij de jaarlijkse stichting van een nieuwe ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar ****’ wordt de vriendenkring automatisch lid van de vereniging en zal deze, schriftelijk of via elektronische weg aan de voorzitter van de raad van bestuur de naam van de afgevaardigde (effectief lid) overmaken.

Artikel 6.

De personen die verder de vereniging wensen te helpen haar doel te verwezenlijken kunnen op schriftelijke of elektronische aanvraag aan de raad van bestuur worden aangenomen in de hoedanigheid van toegetreden leden. Deze toegetreden leden hebben geen stemrecht.

De bevoegdheid deze toegetreden leden aan te nemen komt uitsluitend toe aan de raad van bestuur die zich bij het nemen van haar beslissing zal houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het reglement van inwendige orde.

Artikel 7.

De  inkomsten van de vereniging bestaan uit  de jaarlijkse bijdragen van de leden, toelagen en inkomsten uit eigen organisaties. De jaarlijkse bijdrage van de leden is vastgelegd door de algemene vergadering zonder dat het hoger kan zijn dan 500,00 EUR. De modaliteiten zijn vastgelegd in het reglement van inwendige orde.

Artikel 8.

De leden van de vereniging zijn verplicht

 a. de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

 b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 9.

Elk effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits mededeling (schriftelijk of via elektronische weg) hiervan door het bestuur van de betroffen vriendenkring aan voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag zal onmiddellijk na ontvangst van het bericht ingaan.

Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen

 a. indien de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze worden geschonden;

 b. indien, ondanks schriftelijke aanmaning, een lid in gebreke blijft zijn financiële en / of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.

De schorsing zal per aangetekende brief worden medegedeeld aan het betrokken lid. Op de bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot de uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het effectief lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Het lidmaatschap eindigt automatisch bij ontbinding van de ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar ****’ of bij overlijden van het laatste lid van een ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar ****’.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

TITEL III. – Raad van Bestuur

Artikel 10.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.     

Het aantal bestuurders dient steeds kleiner te zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Wanneer de vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie (3) leden heeft, mag de raand van bestuur slechts uit twee (2) bestuurders bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan drie (3) bestuurders zijn.

De bestuurders handelen als een college en hebben geen stemrecht in de algemene vergadering met uitzondering van de voorzitter of zijn plaatsvervanger indien staking van stemmen..

Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, onder de leden van de ‘Vriendenkringen Mannen van het Jaar’ die zich kandidaat stellen (cfr. artikel 5) en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

De algemene vergadering kan het mandaat ten alle tijden herroepen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, zonder ingebrekestelling, zonder naleven van enig verbrekingstermijn of betaling van enige vergoeding, en zonder zijn beslissing hun te moeten motiveren.

Artikel 11.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar.

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar mits de vriendenkring waartoe zij behoren zijn goedkeuring - schriftelijke of via elektronische weg - mededeelt aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De bestuurders kunnen vrijwillig ontslag nemen door hun ontslag schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur te betekenen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijke wijze in zijn vervanging kan voorzien worden.

Zij kunnen afgezet worden door de algemene vergadering indien de verplichtingen vastgelegd in artikel 8 van onderhavige statuten niet worden nageleefd. De bestuurders dienen tevens ontslag te nemen indien, door de ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar ****’ waartoe zij behoren niet meer voldaan wordt aan de lidmaatschapsvoorwaarden cfr. artikel 9 van onderhavige statuten. Het mandaat eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

In geval van vacature tijdens een mandaat blijft de vacature open tot de volgende algemene vergadering.

Artikel 12.

 a. de raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester, een secretaris en een feestleider.

De voorzitter en / of de secretaris roepen de raad samen minstens éénmaal per maand of telkens als de belangen van de vereniging het vereisen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

 b de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurdersaanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft +één, onthoudingen worden niet    meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem  vervangt doorslaggevend, behalve in geval van geheime stemming waarbij het ontwerp wordt geacht te  zijn afgewezen bij staking van stemmen. De geheime stemming is verplicht wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders het wenst.

 c. ieder bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen; nochtans kan alzo slechts één  (1) bestuurder door een ander bestuurder vertegenwoordigd worden.

 d. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Een afschrift wordt vóór de volgende vergadering aan elke bestuurder bezorgd. Het afschrift kan, indien gevraagd, ook overgemaakt worden via elektronische weg. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris

Artikel 13.

 a. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Op grond van deze bepaling kan de raad van bestuur alle daden van beschikking stellen en alle contracten sluiten onder de door haar te bepalen voorwaarden en bedingen.

 b. ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamelijke handtekening van twee bestuurders waaronder tenminste deze van de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 c. de raad van bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en / of  een ondervoorzitter enerzijds en de penningmeester of diens gevolmachtigde anderzijds voor het openen van rekeningen en om afnamen of overschrijvingen te doen. Hiervoor zijn minstens twee (2) handtekeningen nodig.

 d. de raad van bestuur treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser of verweerder, op        vervolging en benaarstiging van de voorzitter.

 e. door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie;        hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

 f. de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Reglement van        Inwendige orde. Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden voorgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de tatuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

 

TITEL IV. – Algemene Vergadering

Artikel 14.

De algemene vergadering is samengesteld uit de door elke ‘Vriendenkring Mannen van het Jaar’ afgevaardigd lid. Toegetreden leden mogen ook aanwezig zijn doch deze hebben geen stemrecht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Elk effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Indien volmacht wordt gegeven moet deze schriftelijk zijn of bekomen via elektronische weg en bij de aanvang van de vergadering worden voorgelegd.

Elk effectief lid, voor zover hij in orde is met de betalingen van zijn bijdragen, beschikt over één (1) stem op de algemene vergadering.

Artikel 15.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

 a. het wijziging van de statuten;

 b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;

 c. het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

 d.  de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

 e.  het goedkeuren van de begroting en rekeningen;

 f.  het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

 g. het uitsluiten van een lid;

 h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

 i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16.

 a. de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen, telkens wanneer één vijfde (1/5) van de leden er om vraagt.

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar, op een door de raad van estuur te bepalen plaats en datum, doch alleszins vóór 31 maart..

 b. alle effectieve leden worden minstens acht (8) dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of via elektronische weg uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en / of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

 c. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Eveneens moet elk voorstel dat ondertekend is door één / twintigste (1/20°) van de leden op de agenda gezet worden. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Voor punten die niet op de agenda staan kan de algemene vergadering slechts beraadslagen indien twee derde (2/3de) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan.

Artikel 17.

 a. in gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

 b. in geval van uitsluiting van een effectief lid, van wijziging van de statuten, van een wijziging wat het doel of de doeleinden van de vereniging betreft of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijzigingen of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem. De algemene vergadering kan, indien het statuutwijzigingen betreft, alleen geldig beraadslagen wanneer tenminste twee derde (2/3) van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid van vier vijfde of twee derde ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 c. De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om het aanstellen of afzetten van bestuurders of het uitsluiten van leden en ook telkens als de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het wenst.

Artikel 18.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en/of de voorzitter, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris en / of de voorzitter.

Een afschrift wordt toegestuurd naar elk effectief lid in de algemene vergadering. Dit afschrift kan ook, indien gevraagd, overgemaakt worden via elektronische weg.

Elke wijziging van de statuten, elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL V. – Inzagerecht leden

Artikel 19.

Derden die van een belang doen blijken, hebben recht op inzage en/of afschrift van de notulen. Hiervoor richten zij hun vraag aan de raad van bestuur. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede de notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad  van bestuur en van de personen, als dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening  ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

 

TITEL VI. – Begroting – Rekeningen - Controle

Artikel 20.

 a. het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Beginnende vanaf het boekjaar 2004.

 b. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en dit binnen de drie maanden na de afsluiting.

Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij fzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.

De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen.

 c. de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde        stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

 

TITEL VII. – Ontbinding - Vereffening

Artikel 21.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan het O.C.M.W. van Leuven.

Deze beslissingen en de naam, voornamen en woonplaats van de vereffenaar(s) worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL VIII. – Algemene Bepalingen

Artikel 23.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is wordt  verwezen naar de wet die alsdan van toepassing zal zijn.

Statuten